Statut Fundacji

Statut Fundacji „eBezpieczni.org”

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Fundacja „eBezpieczni.org”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Grzegorza Wysockiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Agnieszkę Kunecką, Kancelaria Notarialna ul. Lipowa 17/42 w Lublinie.

§ 2.

 1. Siedziba Fundacji znajduje się przy ul. Rzemieślniczej 6 w Lublinie, dodatkowy oddział fundacji jest na terenie Gminy Konopnica – Szerokie 2p.
 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3.

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 4.

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

  

Rozdział II.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 5.

Celem Fundacji jest działalność oświatowo-kulturalna, szczególnie w zakresie edukacji osób w każdym wieku, w zakresie bezpieczeństwa nowych technologii oraz obsługi nowoczesnych technologii i urządzeń wykorzystywanych w codziennym życiu.

§ 6.

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a. organizowanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa technologii i informacji.

b. organizowanie szkoleń z zakresu obsługi i wykorzystania nowoczesnych technologii i urządzeń w życiu codziennym.

c. organizowanie i udział w imprezach promujących bezpieczeństwo i nowe technologie,

d. organizację warsztatów z bezpiecznej obsługi nowoczesnych technologii ,

e. organizowanie kursów internetowych związanych z bezpieczeństwem w internecie.

f.  propagowanie świadomości z zakresu przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych osób korzystających z Internetu.

Rozdział III.

Majątek i dochody Fundacji

§ 7.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 zł (pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 8.

 1. Przychody Fundacji pochodzą z:

a. darowizn, spadków, zapisów,

b. dotacji i subwencji od osób prawnych,

c. zbiórek publicznych,

d. majątku fundacji,

e. odsetek i lokat bankowych,.

      2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

 

Rozdział IV.

Władze Fundacji

§ 9.

Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,

 Zarząd Fundacji

§ 10.

 1. Zarząd składa się z 1 do 5 osób, w tym Prezesa
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Skład Zarządu powołuje Fundator.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a. złożenia pisemnej rezygnacji.

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c. śmierci członka Zarządu,

§ 11.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
 3. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 4. realizacja celów statutowych,
 5. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 6. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 7. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 8. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 9. możliwość nanoszenia zmian w statusie,
 10. możliwość decyzji o połączeniu lub zakończeniu działalności fundacji.

 

§ 12.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

 

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 13.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest zarząd fundacji.

  

Rozdział. V.

Postanowienia końcowe

§ 14.

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd. Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 15.

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd.

§ 16.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.